Pokazać, jak korzystać z mapy?

OK Nie, dzięki

Drogi leśne pożarowe i utwardzone

Drogi dostępne dla ruchu turystycznego, rowerowego, pieszego o potencjalnie dobrej jakości (utwardzone, szutrowe).

Mapa zawiera informacje o drogach potencjalnie przejezdnych dla większości typów rowerów. Są to drogi leśne będące dojazdami pożarowymi administrowanymi przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Nazywane są też drogami pożarowymi czy przeciwpożarowymi, aczkolwiek nie jest to poprawna nazwa.

Drogi takie na podstawie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów. (Dz. U.06.58.405 ze zm.) § 7. 1. powinny być oznakowane i utrzymane w sposób zapewniający ich przejezdność, co w praktyce przekłada się stosunkowo wysoką jakość nawierzchni tych dróg. Nierzadko są one szutrowe, a nawet asfaltowe. Warto mieć jednak na uwadze, że mogą zdarzać się odcinki piaszczyste, grząskie, szczególnie okresowo w czasie suszy czy prowadzenia w danym rejonie prac leśnych. 

Źródła danych:

  • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
  • Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego